Đòi nợ hơn đòi vong

Có những thành phần lầy đến mức này thì phải làm sao hả anh em? Đòi nợ mà như đòi vong.