Chỉ tại miếng ăn

Tốt nhất không nên làm gì đó trước khi ăn, không bạn sẽ phải nhận hậu quả đăng lòng đấy!